סרטונים בשיטת אינויזליין

 מטופל ד.ה

לפנים לסת עליונה לסת תחתונה

מטופל ד.כ

שמאל לפנים לסת עליונה לסת תחתונה

מטופל א.ר

זווית ימנית זווית שמאלית זווית עליונה זווית תחתונה

מטופלת ע.ק

זווית ימנית זווית שמאלית זווית קדמית